Политика за поверителност

Политика за поверителност

Защитата на личните данни и защитата на личната и финансова информация на нашите клиенти е особено важна за нас. Следователно ние обработваме вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, по-специално на Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на личните данни и Закона за електронната търговия. Моля, прегледайте тази политика за поверителност, която ви информира за най-важните аспекти на това как Маркиз 76 ЕООД (ние или компанията) обработва вашите данни. В тази политика ви информираме за най-важните аспекти на обработката на вашите данни на нашия уебсайт. Също така Ви информираме за периода от време и правното основание за събиране, обработка, съхранение, използване, изтриване и защита на Вашата лична информация, доколкото не сте Ви предоставили изричното си съгласие за това.

Какво се случва с вашите данни, след като се свържете с нас?

Когато ни изпратите съобщение чрез формата за контакт на нашия уебсайт или ни изпратите имейл, ние съхраняваме вашите данни за времето, необходимо за обработка на вашата заявка и за да отговорим на всички последващи въпроси, които може да имате. Няма да споделяме тази информация с трети страни без вашето изрично съгласие!

Съхраняване на вашите данни

Моля, обърнете внимание, че за да улесним процеса на поръчка и покупка и последващото изпълнение на нашия договор с вас, ние съхраняваме вашия IP адрес, както и вашето име, адрес, имейл адрес и данни за вашия начин на плащане, като например номера на вашата кредитна карта .

Информацията, която предоставяте, е необходима за нас, за да можем да изпълним нашите преддоговорни или договорни задължения към вас. Ние не предоставяме тези данни на трети страни, освен на
- платежни процесори или доставчици на платежни услуги,
- куриерската компания, с която ви изпращаме покупката,
- Нашият счетоводител и
- CloudCart LLC., Които са нашият обработващ данни съгласно GDPR и с които имаме сключен съответния договор.

В случай на непълна поръчка, ние ще съхраняваме въведените от вас данни в продължение на 30 дни и си запазваме правото да ви информираме периодично за състоянието на вашата поръчка или вашите опции като последица от това. След завършване на поръчка и при изпълнен договор, на правното основание на чл. 6, ал. 1 (а) и (б) от ОРЗД ​​ще запазим всички подробности за правоотношението с вас до изтичането на периода от 10 години, както е предвидено в чл. 12 от Закона за счетоводството.


Бисквитки

Нашият уебсайт използва така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на вашето терминално оборудване. Те са безвредни. Използваме ги, за да поддържаме уебсайта ни лесен за използване. Някои бисквитки остават съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем вашия браузър по време на следващото ви посещение на нашия сайт.
Моля, щракнете върху заглавията на отделните категории бисквитки, за да научите повече и, ако е необходимо, да промените настройките по подразбиране на вашия браузър.

По-конкретно бисквитките, използвани на нашия уебсайт, са:

CSRF Token - Изисква браузърът ви да обработва бисквитки;
Идентификатор на сесията - Уверете се, че всяка информация, която въвеждате или получавате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази бисквитка нашият сайт ще се отнася към вас като към „нов“ посетител всеки път, когато влезете в системата. Той не ви идентифицира лично и не е свързан с друга информация.
Искаме да знаете, че ние използваме бисквитки на правно основание на член 4а от Закона за електронната търговия на България и член 6, ал. 1 (д) от ОРЗД. Ако не се съгласите с това, можете да се откажете от такова съхранение, като настроите браузъра си така, че да ви информира, когато уебсайт иска да съхранява бисквитка на вашето крайно оборудване, така че да можете да го приемете или не.

Имайте предвид обаче, че деактивирането на „бисквитките“ във вашия браузър може да ограничи за вас функционалността на нашия уебсайт.

С цел пълна прозрачност, ние Ви информираме и за незадължителните бисквитки, които използваме, а именно

CloudCart Analytics - това е бисквитка за изпълнение, която ви идентифицира като потребител на платформата на CloudCart и анализира вашите интернет сесии;
Google Analytics - това също е бисквитка за ефективност, предоставена от Google. Ние анализираме вашия интернет трафик и данните, които използваме за това, се анонимизират от Google. Искаме да знаете, че Google отговаря на изискванията, като твърди, че е 100% в съответствие с GDPR и че имаме споразумение за обработка на данни с тях;
AddThis Social Sharing - тази функционална бисквитка, която ни казва какво съдържание споделяте в социалните мрежи, които използвате;
Запомнете ме - това е и функционална бисквитка, която запомня състоянието ви, в който сте влезли.
{data_provider} - {description} - {cookie_name}

Използване на опцията "Отказ"

Ако по някаква причина искате да оттеглите съгласието си от услугите, които предоставяме чрез горепосочените бисквитки, ние ви молим да посетите раздела „Настройки на бисквитките“ на нашия уебсайт и да следвате описаните там стъпки.

Бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин, като попълните формуляра на нашия уебсайт. За това се нуждаем от вашия имейл адрес и съгласието ви, за да ви изпращаме съобщения.

След като се регистрирате за нашия бюлетин / пощенски списък, ние ще ви изпратим съобщение за потвърждение с линк за потвърждение на вашата регистрация.

Можете да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време. Моля, изпратете съобщението си за теглене на следния имейл адрес: [посочете имейл адрес] или използвайте бутона „отписване“. Веднага ще изтрием данните ви и няма да получавате повече нашия бюлетин.

Знай си правата

Имате право на достъп до вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право да бъдете забравени), ограничение на обработката, преносимост на данните, оттегляне на съгласие и възражение.

Ако смятате, че обработването на вашите данни нарушава разпоредбите за защита на данните или ако смятате, че правата ви по тези разпоредби са нарушени по някакъв начин, можете да се свържете със съответния административен орган

Свържете се с нас по един от следните начини:

Маркиз 76 ЕООД, София 1000, martin.parvanov@mlekarnicatanachichomincho.com, 0896857227, Мартин Първанов

Privacy policy

 

The protection of personal data and the protection of our customers' personal and financial information is particularly important for us. We, therefore, process your information exclusively on the basis of the applicable legislation, in particular, the General Regulation 2016/670 (better known as GDPR), the Personal Data Protection Act and the Electronic Commerce Act. Please review this privacy policy, which informs you about the most important aspects of how Маркиз 76 ЕООД (we or the Company) processes your data. In this policy, we inform you of the most important aspects of processing your data on our website. We also inform you about the time period and legal basis for the collection, processing, storage, use, deletion and protection of your personal information, to the extent you haven’t provided you with your express consent to do so.

What happens to your data after you contact us?

When you send us a message through the contact form on our website or send us an email, we store your data for the time it takes to process your request and to answer any follow-up questions you may have. We will not share this information with third parties without your explicit consent!

Storing your data

Please note that in order to ease the order and purchase process and the subsequent fulfillment of our contract with you, we store your IP address as well as your name, address, email address and data about your payment method, such as your credit card number.

The information you provide is necessary for us so we can fulfill our pre-contractual or contractual obligations towards you. We do not provide this data to third parties, except to
- payment processors or payment service providers,
- the courier company with which we forward your purchase to you,
- Our accountant and
- CloudCart LLC., which are our data processor according to GDPR, and with which we have a respective contract in place.

In the case of an incomplete order, we shall store the data you have entered for 30 days, and we reserve the right to periodically inform you about your order’s status, or your options as a consequence thereof. Upon completion of an order and, given a fulfilled contract, on the legal basis of Article 6, para. 1 (a) and (b) of the GDPR we shall keep all the details of the legal relationship with you until the expiration of the period of 10 years as provided for in Art. 12 of the Accountancy Act.

 

Cookies

Our website uses so-called cookies. These are small text files that are loaded into the browser and stored on your terminal equipment. They are harmless. We use them to keep our website easy to use. Some cookies remain stored on your device until you delete them. They allow us to recognize your browser during your next visit to our site.
Please click on the headings of the individual cookies categories to find out more and, if necessary, modify your browser’s default settings.

Specifically, the cookies used on our website are:

  1. CSRF Token - Requires your browser to process cookies;
  2. Session ID - Ensure that any information you enter or receive is remembered by our website. Without this cookie, our site will treat you as a "new" visitor every time you sign in. It does not identify you personally and is not related to any other information.

We want you to know that we deploy cookies on the legal basis of Article 4a of the Bulgarian Electronic Commerce Act and Article 6, par. 1 (e) of the GDPR. If you do not consent to this, you can opt out such storage by setting up your browser so that it informs you when a website wants to store a cookie on your terminal equipment so that you can either accept it or not.

Keep in mind, however, that disabling cookies in your browser can limit the functionality of our website for you.

For the sake of full transparency, we also inform you about the optional cookies we use, namely

  1. CloudCart Analytics - this is a performance cookie that identifies you as a user on CloudCart's platform and analyzes your Internet sessions;
  2. Google Analytics - this is also a performance cookie, however, provided by Google. We analyze your Internet traffic and the data we use for that is being anonymized by Google. We want you to know that Google is a complying claiming to be 100% compliant with GDPR and that we have a data processing agreement with them;
  3. AddThis Social Sharing – this a functionality cookie that tells us what content you share on the social networks you use;
  4. Remember me - it's also a functionality cookie that remembers your logged-in status.
  5. {data_provider} - {description} – {cookie_name}

 

Using the "Opt-out" option

If, for any reason, you wish to withdraw your consent from the services we provide through the above cookies, we ask you to visit the "Cookie Settings" section of our website and follow the steps outlined there.

Newsletter

You can subscribe to our newsletter by filling out the form on our website. For this, we need your email address and your consent to send you messages.

After you sign up for our newsletter/mailing list, we will send you a confirmation message with a link to confirm your registration.

You can unsubscribe from our newsletter at any time. Please send your withdrawal message to the following email address: [specify email address] or use the "unsubscribe" button. We will immediately delete your data and you will not receive our newsletter any longer.

Know your rights

You have the right to access your data that we process, as well as the right to rectification, erasure (right to be forgotten), limitation of processing, data portability, withdrawal of consent and objection.

If you believe that our processing of your data is in violation of any data protection provision or if you believe that your rights under these provisions have been violated in any way, you may contact the appropriate administrative authority

Contact us in one of the following ways:

Маркиз 76 ЕООД, Sofia 1000 , martin.parvanov@mlekarnicatanachichomincho.com, 0896857227, Мартин Първанов

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва бисквитки