Декларация за съгласие за обработване на лични данни

Декларация за съгласие за обработване на лични данни в съответствие с чл. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТА 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
С настоящото се съгласявам, че моите лични данни, по-специално име, адрес и имейл адрес, се обработват от Маркиз 76 ЕООД за изпълнение на договор за закупени стоки или поръчани услуги, както и за изпращане на информация и рекламни съобщения за продукти и услуги на Маркиз 76 ЕООД. С настоящото предоставям съгласието си за периода, необходим за осъществяване на преддоговорните или договорни отношения между мен и Маркиз 76 ЕООД и след това за по-краткия от: или 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство за периода от 5 години.

Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпращам имейл на martin.parvanov@mlekarnicatanachichomincho.com и че молбата ми не може да накара администратора да спре да обработва личните ми данни, стига такава обработка да е разрешена съгласно друго правно основание като изпълнението на императивни задължения на администратора или обществения интерес.

Declaration of consent to the processing of personal data in accordance with Art. 7 OF REGULATION 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

I hereby agree that my personal data, in particular name, address, and email address, are processed by Маркиз 76 ЕООД for the performance of a contract for purchased goods or ordered services, as well as for the sending of information and advertising messages for products and services of Маркиз 76 ЕООД. I hereby provide my consent for the period necessary to perform the pre-contractual or contractual relationship between me and Маркиз 76 ЕООД and thereafter for the shorter of: either 1) the envisaged period for storing contract documents under the tax and accounting legislation for the period of 5 years.

I am informed that I can withdraw my consent at any time by sending an email to martin.parvanov@mlekarnicatanachichomincho.com  and that my request may not cause the controller to cease processing my personal data as long as such processing is mandated under another legal basis such as the performance of peremptory obligations of the controller or the public interest.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва бисквитки