Политика за бисквитки

Ние използваме „бисквитки“
Нашият уебсайт използва така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на вашето терминално оборудване. Те са безвредни. Използваме ги, за да поддържаме уебсайта ни лесен за използване. Някои бисквитки остават съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем вашия браузър по време на следващото ви посещение на нашия сайт.

Моля, щракнете върху заглавията на отделните категории бисквитки, за да научите повече и, ако е необходимо, да промените настройките по подразбиране на вашия браузър.

По-конкретно бисквитките, използвани на нашия уебсайт, са:

CSRF Token - Изисква браузърът ви да обработва бисквитки;
Идентификатор на сесията - Уверете се, че всяка информация, която въвеждате или получавате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази бисквитка нашият сайт ще се отнася към вас като към „нов“ посетител всеки път, когато влезете в системата. Той не ви идентифицира лично и не е свързан с друга информация.
Искаме да знаете, че ние използваме бисквитки на правно основание на член 4а от Закона за електронната търговия на България и член 6, ал. 1 (д) от ОРЗД. Ако не се съгласите с това, можете да се откажете от такова съхранение, като настроите браузъра си така, че да ви информира, когато уебсайт иска да съхранява бисквитка на вашето крайно оборудване, така че да можете да го приемете или не.

Имайте предвид обаче, че деактивирането на „бисквитките“ във вашия браузър може да ограничи за вас функционалността на нашия уебсайт.

С цел пълна прозрачност, ние Ви информираме и за незадължителните бисквитки, които използваме, а именно

CloudCart Analytics - това е бисквитка за изпълнение, която ви идентифицира като потребител на платформата на CloudCart и анализира вашите интернет сесии;
Google Analytics - това също е бисквитка за ефективност, предоставена от Google. Ние анализираме вашия интернет трафик и данните, които използваме за това, се анонимизират от Google. Искаме да знаете, че Google отговаря на изискванията, като твърди, че е 100% в съответствие с GDPR и че имаме споразумение за обработка на данни с тях;
AddThis Social Sharing - тази функционална бисквитка, която ни казва какво съдържание споделяте в социалните мрежи, които използвате;
Запомнете ме - това е и функционална бисквитка, която запомня състоянието ви, в който сте влезли.
{data_provider} - {description} - {cookie_name}
Използване на опцията "Отказ"

Ако по някаква причина искате да оттеглите съгласието си от услугите, които предоставяме чрез горепосочените бисквитки, ние ви молим да посетите раздела „Настройки на бисквитките“ на нашия уебсайт и да следвате описаните там стъпки

We use “cookies”

Our website uses so-called cookies. These are small text files that are loaded into the browser and stored on your terminal equipment. They are harmless. We use them to keep our website easy to use. Some cookies remain stored on your device until you delete them. They allow us to recognize your browser during your next visit to our site.

Please click on the headings of the individual cookies categories to find out more and, if necessary, modify your browser’s default settings.

Specifically, the cookies used on our website are:

  1. CSRF Token - Requires your browser to process cookies;
  2. Session ID - Ensure that any information you enter or receive is remembered by our website. Without this cookie, our site will treat you as a "new" visitor every time you sign in. It does not identify you personally and is not related to any other information.

We want you to know that we deploy cookies on the legal basis of Article 4a of the Bulgarian Electronic Commerce Act and Article 6, par. 1 (e) of the GDPR. If you do not consent to this, you can opt out such storage by setting up your browser so that it informs you when a website wants to store a cookie on your terminal equipment so that you can either accept it or not.

Keep in mind, however, that disabling cookies in your browser can limit the functionality of our website for you.

For the sake of full transparency, we also inform you about the optional cookies we use, namely

  1. CloudCart Analytics - this is a performance cookie that identifies you as a user on CloudCart's platform and analyzes your Internet sessions;
  2. Google Analytics - this is also a performance cookie, however, provided by Google. We analyze your Internet traffic and the data we use for that is being anonymised by Google. We want you to know that Google is a complying claiming to be 100% compliant with GDPR and that we have a data processing agreement with them;
  3. AddThis Social Sharing – this a functionality cookie that tells us what content you share on the social networks you use;
  4. Remember me - it's also a functionality cookie that remembers your logged-in status.
  5. {data_provider} - {description} – {cookie_name}

Using the "Opt-out" option

If, for any reason, you wish to withdraw your consent from the services we provide through the above cookies, we ask you to visit the "Cookie Settings" section of our website and follow the steps outlined there.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва бисквитки